VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

A. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ
EuroServer.sk s.r.o. , Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen
IČO 50786733, DIČ 2120513626, IČ DPH SK2120513626

2. Užívateľ
Fyzická, alebo právnická osoba využívajúca webhostingové a e-mailové služby Poskytovateľa

B. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie webhostingových služieb, e-mailových služieb, virtuálnych serverov a registrácia domén druhej úrovne Užívateľovi ( ďalej len služby ). Služby Objednávateľovi zabezpečuje Poskytovateľ.

2. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje objednávateľ, rovnako ako poskytovateľ, svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli vytlačené a podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré sú verejne prístupné na stránkach www.euroserver.sk a www.webdom.sk .

3. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zaistiť prevádzku ponúkaných webhostingových služieb objednávateľovi a s tým súvisiace služby na sieti Internet, registráciu doménového mena a záväzok objednávateľa za tieto služby platiť poplatky podľa platného cenníka služieb poskytovateľa.

4. Poskytovateľ poskytuje služby objednávateľovi staršiemu 16 rokov, inak mladšiemu 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu. Vyplnením objednávky objednávateľ potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

C. Registrácia doménového mena

1.Vlastníkom doménového mena sa stáva objednávateľ.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať registráciu doménového mena u registračných autorít. Poplatky a ďalšie náklady s registráciou spojené nesie objednávateľ. Registrácia doménového mena sa riadi pravidlami a podmienkami príslušných registračných autorít (správcu domén).

Poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať registráciu doménového mena u registračných autorít. Poplatky a ďalšie náklady s registráciou spojené nesie objednávateľ. Registrácia doménového mena sa riadi pravidlami a podmienkami príslušných registračných autorít (správcu domén).
- Pravidla registrácie .SK domén sú dostupné na slovenských webových stránkach SK-NIC
- Pravidla registrácie .EU domén sú dostupné na webových stránkach EURid
- Pravidla registrácie .CZ domén sú dostupné na webových stránkach CZ.NIC
- Pravidla registrácie vybraných nadnárodných domén sú dostupná na webových stránkach ICANN

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poplatky registračných autorít vrátane administračných poplatkov.

4. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti o registráciu doménového mena.

5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie vlastníckych práv objednávateľa k ochranným známkam a porušení zákona užívaním názvu domén alebo adresáru, ktoré sú obchodnými menami a registrovanými ochrannými známkami.

D. Prevádzka servera

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť prevádzku domény objednávateľa, tj. zaistí prístup účastníkov siete Internet k www stránkam objednávateľa, prístup objednávateľa k jeho e-mailovým schránkam, umožní objednávateľovi aktualizovať obsah www stránok prostredníctvom FTP, využívať databázy a ďalších služieb v závislosti na zvolenom programe služieb

2. Objednávateľovi, ktorý využíva veľký objem systémových zdrojov servera (ako CPU, diskový priestor...), bude umožnené prejsť na adekvátny program, či za príplatok rozšíriť poskytované služby, alebo zodpovedajúcim spôsobom musí obmedziť využívanie systémových zdrojov na prijateľnú úroveň.

3. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie služieb, pokiaľ je ich poskytovanie znemožnené z dôvodu majúcich pôvod v činnosti tretích osôb alebo zásahu vyššej moci (napr. požiar, povodeň apod.) alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atď.), ak týmto udalostiam nešlo objektívne zabrániť.

4. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutne dlhú dobu, pokiaľ je toto prerušenie nutné z dôvodu údržby alebo opráv zariadenia.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vopred informovať objednávateľa o skutočnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb, pokiaľ mu sú tieto skutočnosti vopred známe tak, aby mohol objednávateľ prijať nutné opatrenia. To sa týka plánovaných opráv a údržby, prerušenia dodávky elektrickej energie, rekonštrukcie inžinierskych sieti apod. Upozornenie bude zverejnené na webových stránkach poskytovateľa, www.webdom.sk a www.euroserver.sk. V prípade závažnejšej alebo dlhšie trvajúcej udalosti bude toto upozornenie zaslané na e-mailovou adresu uvedenú na zákazníckom účte v Centre administrácie.

6. Poskytovateľ zaistí dostatočné sieťové kapacity pre kvalitný prenos zákazníckych dát do siete Internet. Pre jednotlivé www služby sa rozumie dostatočným a neobmedzeným dátovým prenosom päťnásobok priemeru top 20 virtuálnych serverov konkrétneho programu. V prípade prekročenia mesačného prenosu je objednávateľovi ponúknutá zmena programu alebo obmedzenie prenosového pásma.

7. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť uvedené informácie príslušným registračným autoritám a ďalším subjektom, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie podmienok zmluvy a v prípade dôvodného podozrenia, že spôsob využívanie poskytovaných služieb objednávateľom by mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu tiež orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu úradu.

8. Akékoľvek porušenia článku D.6, D.7 a E, alebo akékoľvek iné jednanie, ktoré možno spravodlivo označiť za zneužitie poskytovaných služieb objednávateľom, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a v takom prípade je poskytovateľ oprávnený okamžite obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb objednávateľovi a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb objednávateľovi na základe jeho žiadosti po zaplatení príslušného poplatku podľa platného cenníka poskytovateľa.

9. Objednávateľ týmto udeľuje po dobu trvania zmluvy poskytovateľovi oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol objednávateľ, pre účely informačných a účtovacích systémov poskytovateľa a pre využitie v rámci marketingových akcií poskytovateľa, za účelom vývoja a zlepšenia služieb, informovanie objednávateľa o nových produktoch poskytovateľa a uvedení v referenciách.

E. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Všetky služby poskytovateľa môžu byť využívané len k zákonným účelom. Objednávateľ zodpovedá za vecnú a technickú správnosť obsahu virtuálneho servera. Prenos, uchovávanie alebo prezentácie informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi je zakázaný. Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s týmto ustanovením voči objednávateľovi, ani tretím osobám.

2. Objednávateľ sa zaväzuje využívať všetky služby poskytované poskytovateľom len k zákonným účelom. Uchovávanie, prenos alebo prezentácie akýchkoľvek informácii, dát alebo materiálov, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s verejným poriadkom, s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku, je zakázaný.

3. Pornografia a obchod so sexuálne orientovanou tematikou je zakázaný. Toto opatrenie je tiež platné pre všetky stránky a obsah, ktorý propaguje nelegálne aktivity, alebo ktorý svojou povahou poškodzuje záujmy poskytovateľa alebo iné servery na Internete. Odkazy (linky) na takéto materiály sú tiež zakázané. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť v otázkach posudzovania takého obsahu, ktorý je v rozpore so zmluvnými podmienkami.

4. Pokiaľ sa objednávateľ nezdrží ukladania protiprávnych informácii alebo sa dopustí iného protiprávneho jednania je objednávateľ povinný na výzvu poskytovateľa odstrániť tieto protiprávne informácie, zneprístupniť tieto protiprávne informácie a zdržať sa protiprávneho jednania.

5. Pokiaľ tak neurobí objednávateľ bezodkladne a neodstráni protiprávne informácie a nezdrží sa protiprávneho jednania, je poskytovateľ oprávnený odstrániť, zneprístupniť ukladané, uložené protiprávne informácie a zamedziť protiprávnemu jednaniu objednávateľa.

6. V prípade, že objednávateľ poškodzuje práva tretích osôb, ako napríklad phishing, malware. atď., je poskytovateľ oprávnený poskytovanie služieb prerušiť do doby, než objednávateľ tento stav neodstráni, pokiaľ však objednávateľ tento stav neodstráni v lehote 10 dní odo dňa prerušenia, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7. Pro prípad, že objednávateľ bezodkladne neodstráni protiprávne informácie a nezdrží sa protiprávneho jednania, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000€.

8. V prípade, že bude uplatnený nárok na náhradu škody voči poskytovateľovi treťou osobou v dôsledku toho, že sa objednávateľ dopustil ukladania protiprávnych informácií alebo protiprávneho jednania, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť poskytovateľovi paušalizovane náhradu škody, v podobe zmluvnej pokuty vo výške tak, ako bude uplatnená treťou osobou.

9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo krátkodobého prerušenia prevádzky serverov, napr. z dôvodu havárie, údržby, opráv alebo výmeny tých častí systémov, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služieb pozri bod 3.

10. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody či ušlý zisk objednávateľa v súvislosti s používaním www alebo e-mailových služieb. Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za možné škody spôsobené výpadkom/prerušením prevádzky služby.

11. Akýkoľvek pokus o poškodenie prevádzky služby či klientskych virtuálnych serverov je prísne zakázaný a je dôvodom k okamžitému zrušeniu účtu objednávateľa bez možnosti vrátenia peňazí za predplatené služby.

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude server úmyselne zaťažovať nefunkčnými skriptami a podnikať kroky smerujúce proti funkcii serverov, že nebude prevádzkovať skripty, ktoré by akokoľvek (aj na povesti) mohli poškodiť poskytovateľa alebo tretie osoby.

13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť sprevádzkovanie skriptov/komponentov bez ďalšieho vysvetlenia. Skripty/komponenty, ktoré sú na server nainštalované ako verejné, musia byť schválené poskytovateľom, v opačnom prípade budú zamietnuté.

14. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že v záujme bezpečnosti a ochrany know-how budú dodržovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa týkajú prevádzky ich systému pred tretími osobami. Výnimku tvoria informácie oficiálne zverejnené.

15. Objednávateľ nie je oprávnený rozosielať prostredníctvom svojho SMTP účtu prevádzkovanom v rámci prevádzky servera žiadnu hromadnou nevyžiadanú poštu - tzv. spam. Pokiaľ tak urobí, môže to byť dôvodom okamžitého zastavenia prístupu k jeho účtu. V prípade, že týmto svojim počínaním spôsobí preukázateľnú škodu, vystavuje sa riziku postihu.

16. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za exspiráciu (prepadnutie a uvoľnenie k následnej registrácii) domény objednávateľa z dôvodu včasného neuhradenia zálohového listu.

F. Ochrana osobných údajov objednávateľov – fyzických osôb

1. Poskytovateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov objednávateľov postupovať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách týkajúcich sa tejto oblasti a v súlade s nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) a v súlade s právnymi predpismi v relevantnom čase.

2. Účelom spracovania osobných údajov objednávateľov je zaistenie obojstranného riadneho plnenia práv a povinností poskytovateľa a objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, VOP a ďalších dokumentov upravujúcich vzťah poskytovateľa a objednávateľa.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné údaje objednávateľa, ktoré sú nevyhnutne nutné pre naplnenie vymedzeného účelu alebo ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať osobné údaje objednávateľa iba po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu tejto zmluvy.

5. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním prevádzkových, prípadne lokalizačných údajov v súlade s nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonom o elektronických komunikáciách.

6. Súhlas objednávateľa so spracovaním nevyhnutných osobných údajov je udelený najmä k spracovaniu týchto uvedených osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko, kontaktné a fakturačné údaje (telefón, e-mail, doručovacia adresa a fakturačná adresa), nastavenie doménových mien, prevádzkové a lokalizačné údaje. Prípadne ďalších osobných údajov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov.

7. Súhlas objednávateľa so spracovaním osobných údajov je udelený v špecifických prípadoch, najmä k spracovaní týchto uvedených údajov: dátum narodenia, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, IP adresa. Prípadne ďalších osobných údajov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov.

8. Poskytovateľ vedie pre účely riadneho plnenia tejto zmluvy databázu objednávateľov obsahujúcu okrem vyššie uvedených osobných údajov a aj prevádzkové a lokalizačné údaje.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť technicky a organizačne bezpečnosť poskytovania služieb s dôrazom na ochranu vyššie uvedených osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov.

10. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a to jednostranným jednaním v písomnej forme adresovaným poskytovateľovi, avšak s výhradou, že poskytovateľ je povinný uchovávať tieto údaje na základe právnych predpisov po nevyhnutne dlhú dobu.

11. Poskytovateľ je oprávnený vydať Zásadách ochrany osobných údajov s tým, že ak budú vydané, tak je zverejní na svojich webových stránkach. Ohľadne ich pôsobnosti na vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa sa primerane použijú tieto VOP.

12. Poskytovateľ uchováva zálohy všetkých dát po dobu maximálne šesťdesiatych dní od vytvorenia zálohy za účelom možného obnovenia dát.

13. Poskytovateľ je oprávnený predať osobné údaje centrálnemu registra domén pre úspešné dokončenie objednávky (registráciu domény) a rešpektovať pravidla príslušného ccTLD (registra) vrátane zásad ochrany osobných údajov príslušného registra a tieto údaje zverejňovať podľa príslušných pravidiel registra a to vrátane predania osobných údajov mimo EU pokiaľ to register vyžaduje.

14. Objednávateľ, ktorý sídli mimo územia Európskej únie či mimo územia, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, potom spracováva osobné údaje, ktorých nie je správcom, s plným rešpektovaním štandardných zmluvných ustanovení podľa príslušných rozhodnutí Európskej komisie zo dňa 5. februára 2010 či novších.

G. Dohoda o spracovaní osobných údajov

1. Poskytovateľ prehlasuje, že spracovanie osobných údajov pre objednávateľa vykonáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislostí so spracovaním osobných údajov, (dále jen „GDPR“) tj. po 25. 5. 2018, sa táto zmluva riadi GDPR.

2. Objednávateľ prehlasuje, že poveruje poskytovateľa spracovaním osobných údajov a súhlasí s týmto spracovaním.

3. Účelom spracovania osobných údajov poskytovateľom je táto zmluva a plnenie záväzkov poskytovateľa voči objednávateľovi. Napríklad sa jedná o prevádzku virtuálneho servera, na ktorom sú umiestnené internetové stránky alebo informačné systémy (vrátane e-shopu) objednávateľa tak, aby mohol objednávateľ plniť svoje záväzky voči svojim zákazníkom.

4. Rozsah spracovania osobných údajov prebieha na základe doložených pokynov objednávateľa. Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, resp. skôr súhrn informácii, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré ho sú schopné jednoznačne identifikovať. Objednávateľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude spracovávať citlivé osobné údaje, bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa písomnou formou na e-mail info@euroserver.sk.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých záležitostiach spojených so spracovaním osobných údajov objednávateľa a prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačne opatrenia s cieľom zabezpečiť osobne údaje a tým spĺňa požiadavky nariadenia GDPR.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky uložené osobne údaje u poskytovateľa budú zhromaždené v súlade so zákonom vrátane nariadenia GDPR.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa spracovávať osobne údaje v rozsahu, účelu a podmienok stanovených v Zmluve o spracovaní osobných údajov.

H. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poplatky za poskytnuté služby v stanovenom termíne. Poplatky za služby sú splatné dopredu. Fakturačné obdobie si zvolí objednávateľ vo svojej objednávke.

2. Objednávateľ je povinný udržovať presné a aktuálne údaje o svojej osobe, spoločnosti. Obzvlášť dôležité je mať správne uvedený fakturačný kontakt, tj. e-mail, na ktorý je odosielaná fakturácia. Akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov musí bezodkladne aktualizovať. Objednávateľ je tiež povinný zmeny oznámiť príslušnej registračnej autorite.

3. Výzva k platbe je zaslaná prostredníctvom e-mailu uvedeného objednávateľom a obsahuje všetky údaje potrebné pre vykonanie úhrady za objednané služby. Objednávateľ uznáva takto zaslanú výzvu k platbe za podklad pre úhradu a obe zmluvné strany považujú tento spôsob zaslania za celkom transparentný a zaväzujú sa rešpektovať ho rovnako, ako by táto výzva k platbe bola zaslaná v tlačenej podobe.

4. Vady v nesprávne vyúčtovaných platbách za služby môže objednávateľ uplatniť do 10 dní po obdŕžaní výzvy k platbe. V opačnom prípade uznáva objednávateľ celkom výšku predpísanej čiastky ako svoj záväzok voči poskytovateľovi, a to najmä preto, že poskytovateľ začal poskytovať službu webhostingu okamžikom obdŕžaním objednávky, u ktorej potvrdil súhlas s touto zmluvou

5. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote má poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie služieb. Poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb až po plnej úhrade dlžnej čiastky a zaplatení poplatku za znovu obnovenie služieb podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zaregistrovať, alebo predĺžiť doménové meno až po zaplatení celého zálohovévej platby za služby

7. Poskytovateľ má právo navrhovať zmeny zmluvy a obchodných podmienok podľa občianskeho zákonníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť sadzby a rozsah poskytovaných služieb. Takéto zmeny sadzieb alebo rozsahu poskytovaných služieb budú objednávateľovi vopred oznámené, najmenej 10 dní pred takouto zmenou. Pokiaľ objednávateľ neodmietne navrhovanú zmenu najneskôr v deň, ku ktorému je zmena navrhovaná, platí, že zmenu prijal ku dňu účinnosti. Pokiaľ objednávateľ písomne odmietne návrh na zmenu, je oprávnený vypovedať zmluvu v lehote 14 dní, ktorou obe zmluvné strany považujú za dostatočnú k obstaraní podobných plnení od iného dodávateľa. Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej strany. Objednávateľ je povinný sa s navrhovaným znením a zmenou zoznámiť. Toto ustanovenie neplatí v prípade, že za rovnakých cenových podmienok dôjde k rozšíreniu ponuky poskytovaných služieb.

8. Service Level Agreement (SLA) za každých 80 minút, kedy niektorá služba nie je dostupná, alebo jej doba odozvy je neštandardne dlhá, sa znižuje mesačná cena služieb o 1 % až na 50 %. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za výpadky akejkoľvek objednanej služby, ktoré sú spôsobené preukázateľne poskytovateľom. Ako výpadok sa rozumie nedostupnosť služby dlhšie ako 10 minút alebo neštandardne dlhá doba odozvy, ktorá trvá dlhšie ako 10 minút. Za výpadok sa nepovažuje plánovaná alebo ohlásená odstávka systému. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za výpadky zavinené objednávateľom alebo tretími osobami.

I. Záverečné ustanoveni

1.Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu budú objednané služby sprevádzkované až po uhradení platby za službu. Pokiaľ platba za objednané služby nebude na účet poskytovateľa pripísaná do 30 dní odo dňa doručenia objednávky poskytovateľovi bude celá objednávka stornovaná a zmluva zaniká.

2. Prevádzka služby webhostingu sa zjednáva na dobu neurčitou.

3. Zmluva je uzatvorená okamžikom vyslovenia súhlasu objednávateľom. Účinky zmluvy o registrácii domény nastávajú dňom registrácie doménového mena poskytovateľom konkrétnej domény. Účinky zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb nastávajú dňom vyslovenia súhlasu objednávateľa.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžitého ukončenia prevádzky domény alebo webhostingu a odstúpenie od zmluvy bez náhrady v prípade porušenia zmluvných podmienok alebo ak objednávateľ trvale neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy najmä úhrada poplatku za poskytnuté služby alebo v prípade podozrenia na protiprávne jednanie alebo sa dopustí protiprávneho jednania. Týmto nie je objednávateľ zbavený právnej zodpovednosti za škody spôsobené poskytovateľovi v súvislostí so zrušením poskytovaných služieb. Poskytovateľ písomné odstúpenie od uzatvorenej zmluvy doručí druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká nasledujúcim dňom po doručení písomného odstúpenia.

5. Obe zmluvné strany sú oprávnené uzatvorenú zmluvu vypovedať bez uvedenia výpovedného dôvodu. Písomná výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane a trojmesačná výpovedná doba začína plynúť prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovedi. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.

6. Táto zmluva a obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25.5. 2018.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

A. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby ponúkané a poskytované prevádzkovateľom EuroServer.sk s.r.o., Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen IČO 50786733, DIČ 2120513626, IČ DPH SK2120513626 (ďalej len Poskytovateľ) prostredníctvom internetovej stránke www.webdom.sk a www.euroserver.sk Poskytovateľa.

2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke poskytovateľa a je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.

3. Pri vypĺnení objednávky Užívateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú ujednané iné záručné podmienky.

B. Nárok na uplatnenie reklamácie

1. Užívateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby a na správnosť ceny fakturovanej za poskytnuté služby, ak má Užívateľ pochypnosť, že cena Služby nebola stanovená v súlade s cenníkom Poskytovateľa.

2. Užívateľ si musí uplatniť reklamáciu u Používateľa v čo najkratšom čase, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávne vyúčtovanú faktúru, najneskôr však do 30dní, v opačnom prípade právo na reklamáciu zaniká.

3. Ak Služba vykazuje vady, Užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke Poskytovateľa. Užívateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú Službu u Poskytovateľa alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

4. Užívateľ je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť svoje kontaktné údaje a presný popis vady Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy k vade Služby došlo. Užívateľ je povinný uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.

5. Dňom začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých údajov. Pokiaľ Užívateľ nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia je považovaná za neopodstatnenú.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené: Poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ. Neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Služieb alebo inými tretími osobami, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome takýto zásah. Nesprávnym postupom Užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby. Poškodením alebo zásahom Užívateľa do technického riešenia služby. Ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy vadu zistil.

C. Vybavenie reklamácie

1. Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj Užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany Poskytovateľa Užívateľovi taktiež v písomnej ( v elektronickej ) forme. Je už len v záujme Užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.

3. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa písomne na uvedenú e-mailovú adresu Užívateľom a zároveň Poskytovateľ splní svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

D. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že Poskytovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu a to bez zbytočného odkladu.

2. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy ak Služba vykazuje vadu, ktorú nie je možné odstrániť, ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu do 30 dní ( v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu ).

3. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla Služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu Službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu Službu, Poskytovateľ Užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu ( pri odstúpení od zmluvy ).

E. Záverečné ustanovenie

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Poskytovateľ oznamuje zmenu na svojej internetovej stránke.

2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2015.

Súvisiace informácie:
Zásady ochrany osobných údajov
Ochrana dát uložených na serveroch