Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679).

EuroServer.sk s.r.o., Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen, chráni všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi (ich mená, priezviská, adresy, telefóny, e-maily, čísla pasu, čísla občianskeho preukazu, cookie, nastavenia domén, prístupové a lokalizačné údaje) pred zneužitím a spracováva je v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Pretože je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov dôležitá a chceme, aby ste ďalej mohli bez obmedzenia využívať všetky výhody našich služieb, zľavy a akčné ponuky, radi by sme vás oboznámili s niektorými novými pravidlami a informáciami, ktoré súvisia s novou európskou legislatívou na ochranu osobných údajov, teda smernicou GDPR, účinnou od 25. mája 2018 v celej Európske únii vrátane Slovenskej republiky.

V tomto dokumente sme pre vás spísali všetky informácie o tom, aké osobné údaje o našich zákazníkoch zhromažďujeme pre potreby poskytovania služieb najmä registráciu doménových mien, webhostingových služieb, poskytovania SSL certifikátov a súvisiacich ponúk spracovávame, komu je môžeme predávať a aké máte vy sami v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov práva. Všetky podrobnosti nájdete na www.webdom.sk a www.euroserver.sk

A. Aké osobné údaje spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. spracováva?

A.1.1 EuroServer.sk s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje zákazníka, tj. najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo v šifrovanej podobe;
b) kontaktné údaje zákazníka, tj. osobné údaje umožňujúce nám sa s ním skontaktovať, ako e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo;
c) nastavenie zákazníka, tj. údaje uložené v jeho účte, predovšetkým adresy, profily a nastavenie služieb vrátane nastavenia doménových mien a hodnotenia produktov a služieb;
d) údaje o zákazníkových objednávkach, tj. údaje o tovare a službách, ktoré si objednal, spôsobu ich doručenia a platby vrátane údajov o reklamáciách;
e) údaje o zákazníkovom správaní na webe, tj. tovar a služby, ktoré si prezerá, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky, a také údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliada, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý́ prehliadač a jeho verzia a také údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia vrátane lokalizačných a prístupových údajov;
f) údaje o zákazníkovom správaní pri čítaní správ, ktoré mu zasielame. To znamená, že ukladáme časy otvorenie správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom tieto správy čítate, medzi ktoré patrí IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operační systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý́ prehliadač a jeho verzia, a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológii;
g) prevádzkové a lokalizačné údaje súvisiace s telekomunikačnou prevádzkou, tzv. log prístupy. Tento log predstavuje jasný a nezvratný dôkaz o faktoch a úkonoch voči EuroServer.sk s.r.o. a/alebo tretím osobám; má úplne dôverný charakter a môže byť predložený a/alebo poskytnúť len na žiadosť subjektov, ktoré sú k tomu výslovne oprávnené zákonom. Prijali sme všetky technické a organizačné opatrenia pre zaistenie dôvernosti logov pripojenia, ktoré evidujeme a uchovávame v súlade so zákonom. To, že tieto prístupy EuroServer.sk s.r.o. uchováva, berie zákazník výslovne na vedomie.

Vyhradzujeme si právo na uchovanie logov udalostí vytvorených prístupom zákazníka prostredníctvom rozhrania vyhradeného službe, ktorá je predmetom zmluvy, a to po dobu rovnako dlhú alebo dlhšiu, ako je dĺžka trvania zmluvného vzťahu. Akonáhle uplynie doba stanovená pre uchovanie týchto dát, budú tieto zmazané, bez toho, aby existovala možnosť ich obnovení.

A.1.2 Dáta uložené zákazníkom:

EuroServer.sk s.r.o. nevykonáva a nie je schopná vykonávať kontrolu dát, ktoré si zákazník uložil či získal prostredníctvom siete Internet do vyhradeného priestoru. Preto zákazník preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť uložených či získaných dát. Zákazník sa ďalej zaväzuje postupovať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a to vrátane získania súhlasu od tretích strán, v prípade nutnosti.

B. Prečo spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. osobné údaje spracováva a čo ju k tomu oprávňuje?

Osobné údaje spracovávame tiež pre prípravu ponúk a marketingových aktivít na základe nášho oprávneného záujmu.

Spomenuté osobné údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy napríklad správy webhostingu, servera, registrácie domény a ďalších činností k zaistení funkčnosti služieb. Osobné údaje spracovávame z bezpečnostných dôvodov aj zákonných dôvodov, ako napríklad uschovanie prevádzkových a lokalizačných údajov súvisiacich s telekomunikačnou prevádzkou, tzv. log prístupy.

Osobné údaje spracovávame tiež pre prípravu ponúk a marketingových aktivít na základe nášho oprávneného záujmu.

Zákazník sa zaväzuje behom doby užívania našich služieb dodržiavať právne predpisy a nariadenia, ktoré upravujú ochranu osobných údajov, a to vrátane získania súhlasu tretích strán, pokiaľ je to nutné. Celá zodpovednosť za bezpečnosť uložených alebo získaných dát súvisiacich s ochranou osobných údajov je na zákazníkovi. EuroServer.sk s.r.o. tohto nie je schopná, a nevykonáva tak kontrolu týchto dát.

C. Kto osobné údaje zákazníkov spracováva a komu je spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. predáva?

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje spracováva EuroServer.sk s.r.o. ako správca. To znamená, že EuroServer.sk s.r.o. stanovuje vyššie vymedzené účely, pre ktoré zákazníkove osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky ich spracovania a zodpovedá za ich poriadok.

Pre spracovanie osobných údajov takisto využíva služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa pokynov spoločnosti EuroServer.sk s.r.o. a pre účely, ktoré sú opísané v časti B, pozri vyššie. Takými spracovateľmi sú:

a) registráciu .sk domén SK-NIC, a.s.,Borská 6,84104 Bratislava, Slovenská republik

b) registráciu .eu domén EURid vzw,Woluwelaan 150,1831 Diegem,Belgium

c) registráciu národných nadnárodných domén Gransy s.r.o., Bořivojova 35,13000 Praha,Česká republika

D. Z akých zdrojov spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. osobné údaje získava?

Spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. spravidla spracováva osobné údaje, ktoré jej poskytnú zákazníci priamo v rámci objednávanie služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s ňou napríklad elektronickou poštou či v zákazníckom centre. Osobné údaje priamo od zákazníkov získava EuroServer.sk s.r.o. tiež sledovaním správania zákazníkov na jej webe a pri čítaní správ, pozri bod A 1.1

E. Zasielanie údajov mimo EU

V prípade, že bude po poskytovateľovi vyžadované plnenie zo zmluvy (napríklad zriadenie SSL certifikátu) a prenos osobných údajov mimo EU, môže EuroServer.sk s.r.o. získané údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európský hospodárský priestor (EHP), vrátane krajín, ktoré nezaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

F. Bezpečnosť informácii

Ku všetkým informáciám, ktoré spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. zhromaždila, uložila a zabezpečila vo svojich systémoch, majú prístup len oprávnený zamestnanci alebo pracovníci. Pri práci s osobnými údajmi EuroServer.sk s.r.o. dodržuje všetky nariadenia, ktoré stanovuje zákon a právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Svoje systémy udržuje pod stálym dohľadom a pre zaistenie dôvernosti osobných údajov užívateľov priebežne uvádza do praxe najnovšie poznatky z oblasti bezpečnosti a prijíma opatrenia pre obmedzenie rizík spojených s neoprávneným prístupom či stratou, poškodením alebo zmazaním osobných údajov užívateľov.

G. Aké práva má zákazník pri spracovaní osobných údajov?

a) právo na prístup, v rámci ktorého má zákazník právo vedieť, aké údaje o ňom spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde jeho osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto ich mimo danú spoločnosť spracováva a aké má zákazník ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Všetky tieto informácie nájdete vyššie. Ak si nebude zákazník istý, aké osobné údaje o ňom spoločnosť EuroServer.sk s.r.o. spracováva, môže sa na túto skutočnosť opýtať a pokiaľ tieto údaje spoločnosť spracovávať bude, má zákazník právo k nim získať prístup. V rámci práva na prístup môže zákazník spoločnosť požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov. Prvá kópia je zdarma, ďalšie kópie s poplatkom.

b) právo na opravu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, v rámci ktorého má zákazník právo na to, aby ich spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila, poprípade doplnila, a to po patričnom ovarení zákazníkovej totožnosti.

c) právo na výmaz, v rámci ktorého má zákazník v niektorých prípadoch právo, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu jeho osobné údaje vymazala. Jedná sa o nasledujúce prípady: - spoločnosť už zákazníkovej osobné údaje nepotrebuje na účely, pre ktoré ich spracovávala - zákazník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým spracovanie je jeho súhlas nevyhnutný a spoločnosť zároveň nemá iný́ dôvod, na ktorý by tieto údaje potrebovala naďalej spracovávať - zákazník využije svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe ich oprávnených záujmov, a spoločnosť zistí, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali nemá. - zákazník sa domnieva, že spoločnosti vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.

Toto právo na výmaz sa neuplatní v prípade, že spracovanie osobných údajov zákazníka je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti alebo určenie, výkonu alebo obhajobu jej právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracovania, ktoré môže mimo práva na vymazanie zákazník využiť a v rámci ktorého môže v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označení jeho osobných údajov a aby tieto údaje neboli naďalej predmetom žiadnych ďalších operácii spracovania, a to nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale iba na obmedzenú dobu.

e) právo namietať proti spracovaniu, v rámci ktorého môže zákazník vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe svojho oprávneného záujmu. Čo sa týka marketingových aktivít, prestane spoločnosť zákazníkove osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobí, pokiaľ nebude mať závažné oprávnené dôvody na to, aby v takomto spracovaní pokračovala.

f) právo nebyť subjektom automatizovaného rozhodovania.

g) právo podať sťažnosť, ktoré zákazníkovi umožňuje podať sťažnosť príslušného dozorného úradu, napriek uplatneniam vyššie uvedených práv. Toto právo môže zákazník uplatniť predovšetkým vtedy, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje spracováva spoločnosť neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spoločnosti vykonávanej spracovanie osobných údajov môže zákazník podať u Úradu pre ochranu osobných údajov - webová stránka dataprotection.gov.sk/uoou/. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podania sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na nás: tel.: +421 905 714 805, e-mail: info@euroserver.sk, EuroServer.sk s.r.o., Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen.

Súvisiace informácie:
Ochrana dát uložených na serveroch
Obchodné podmienky