V nasledujúcom dokumente nájdete informácie k ochrane osobných údajov uložených Vami zákazníkmi na našich serveroch tak, ako ju upravuje smernica GDPR, tj. Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679/EU

FYZICKÉ ZABEZPEČENIE

Naše servery sú umiestené v slovenskom datacentre. Prístup k nim je povolený len povereným osobám na základe identifikácie platným dokladom totožnosti. Takýto prístup môže byť udelený našim administrátorom z dôvodu údržby serveru alebo k vykonanie úprav na žiadosť zákazníka. Ich konkrétne právomoci a povinnosti upravujú naše interné smernice.

NAKLADANIE S DÁTAMI NA SERVEROCH

Dáta sú uložené na serveroch v Slovenskom datacentre priamo v Banskej Bystrici.

Povereným osobám je prístup k dátam na serveroch obmedzený iba cez VPN a šifrované spojenie využívajúce asymetrickú kryptografiu. Takýto prístup môže byť udelený administrátorom z dôvodu údržby servera alebo na vykonanie úprav na žiadosť zákazníka. Ich konkrétne právomoci a povinnosti upravujú naše interné smernice.

E-MAILOVÉ SLUŽBY

Poštový server ponúka možnosť komunikácie cez šifrované spojenie TLS, ktoré je overené bezpečnostným certifikátom.

Ku schránke je obmedzený prístup kombináciou užívateľského mena a hesla.

Heslo je, rovnako ako ostatné komunikácie, prenášané vyššie spomenutým zabezpečeným spojením.

Dáta uložené na servery sú odstránené po ich zmazaní zákazníkom, mimo dát uložených v zálohách, ktoré sa ukladajú až po 90 dní.

Rozhranie webmailu prenáša obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrovane pomocou certifikátu po protokolu HTTPS.

Pripojenie ku schránke prebieha cez šifrované spojenie rovnakým spôsobom ako z bežného e-mailového klienta, prácu s email účtom však sprostredkováva server a to cez rozhranie webmailu.

WEBHOSTING A VPS SERVERY

Rozhranie webovej administrácie prenáša obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrovane pomocou certifikátu po protokolu HTTPS.

Prístup do užívateľského účtu je obmedzený pomocou kombináciou užívateľského mena a hesla.

FTP

Server ponúka možnosť komunikácie cez šifrované spojenie TLS, ktoré je overené bezpečnostným certifikátom.

K FTP je obmedzený prístup v kombinácii užívateľského mena a hesla.

Heslo je, rovnako ako ostatné komunikácie, prenášané vyššie spomenutým spojením.

K FTP je možné pristupovať cez webadmin. Pripojenie prebieha rovnakým spôsobom ako z bežného FTP klienta, prácu s FTP však sprostredkováva server - rozhranie WebFTP - spôsob pozri vyššie.

Dáta uložené na servery sú odstránené po ich zmazaní zákazníkom, mimo dát uložených v zálohách, ktoré sa ukladajú až po 90 dní.

MySQL/MariaDB

Pripojenie k MySQL je možné vykonať vo webovom rozhraní phpMyAdmin . Toto rozhranie používa pre obojsmernú komunikáciu s užívateľom šifrované spojenie po protokolu HTTPS overené certifikátom.

Pripojenie k MySQL je obmedzené kombináciou užívateľského mena a hesla.